Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

Ferie na Orliku – zapraszamy!

Email Drukuj PDF

VII koncert kolęd i pastorałek – zapraszamy!

Email Drukuj PDF

Konkurs dla organizacji pożytku publicznego na rok 2020

Email Drukuj PDF

WÓJT GMINY PRZODKOWO

na podstawie zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 ze zmianami.) oraz uchwały Rady Gminy Przodkowo Nr X/126/2019 z dnia 20 listopada 2019 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Przodkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020

Ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2020 roku, tj. w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu:

I. W obszarze „kultura i sztuka” przyjęto następujące działania:

1. organizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy Przodkowo;

2. prezentacja osiągnięć kulturalnych w kraju i za granicą

3. kultywowanie i rozwój szeroko pojętej kultury kaszubskiej w tym literatury, muzyki, tańca i sztuki rękodzielniczej

4. organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów mających na celu rozwijanie poczucia przynależności do regionu Kaszub

5.działanie i rozwój chórów, zespołów tanecznych i wokalno – instrumentalnych oraz orkiestr na terenie Gminy

Kwota zaplanowana na w/w działania 12.000 zł.

W roku 2019 w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie „kultura i sztuka” przeznaczono kwotę 20.000zł. W otwartym konkursie udzielono dotacje na realizację 9 ofert.

W roku 2018 w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie „kultura i sztuka” przeznaczono kwotę 20.000zł. W otwartych konkursach udzielono dotację na realizację 6 ofert.

II. W obszarze „Turystyka i aktywny wypoczynek” przyjęto następujące działania:

1. upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych w tym także osób niepełnosprawnych

2. organizacja imprez o tematyce turystycznej i krajoznawczej;

3. wydawanie niskobudżetowych przewodników, informatorów, folderów i map turystycznych z zakresu krajoznawstwa i turystyki na terenie Gminy

4. projekty promujące ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie i rozszerzenie oferty turystycznej Gminy

5. wytyczanie i znakowanie tras turystycznych na terenie Gminy

6. opracowanie lokalnego produktu turystycznego

Kwota zaplanowana na w/w działanie: 12.000 zł.

W roku 2019 w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie „turystyka i aktywny wypoczynek” przeznaczono kwotę 20.000zł. W otwartym konkursie udzielono dotacje na realizację 7 ofert.

W roku 2018 w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie „turystyka i aktywny wypoczynek” przeznaczono kwotę 20.000zł. W otwartych konkursach udzielono dotację na realizację 6 ofert.

III. „Kultura fizyczna, sport i rekreacja”, w którym przyjęto następujące działania priorytetowe:

1). upowszechnianie kultury fizycznej , sportu i rekreacji, realizowane przez organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, w tym dla osób niepełnosprawnych;

2. wypoczynek dzieci i młodzieży w tym organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii szkolnych i w czasie wolnym od zajęć;

3. szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,

4. szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych

Kwota zaplanowana na w/w działanie: 12.000 zł.

W roku 2019 w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie „kultura fizyczna, sport i rekreacja” przeznaczono kwotę 20.000zł. W otwartym konkursie udzielono dotacje na realizację 11 ofert.

W roku 2018 w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie „kultura fizyczna, sport i rekreacja” przeznaczono kwotę 20.000zł. W otwartym konkursie udzielono dotacje na realizację 9 ofert.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21 do dnia 14.02.2020 r. do godz. 14.30

Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Katarzyna Markowska tel. 58 500 16 22, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin rozpatrzenia ofert nastąpi nie później niż do dnia 28.02.2020 r. Termin realizacji zadań od dnia podpisania umowy do dnia 20.11.2020 r.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych orz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2018 r. poz.2057/ .

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na wniosku oferty winna być informacja jakiego zadania oferta dotyczy (podać obszar także numer);

3. Oferta, a także wszelkie naniesione poprawki pod rygorem nieważności, wymagają podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację – podpis czytelny lub pieczątka osobowa.

4. We wzorze oferty realizacji zadania publicznego rozszerzono wykaz oświadczeń o dane dotyczące numeru rachunku bankowego.

5. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy w Przodkowie;

8. Nie będą przyjmowane oferty przesłane faxem bądź drogą elektroniczną.

9. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania, co oznacza, że oferent zobligowany jest wnieść minimum 10% wkładu własnego. Jako wkład własny należy rozumieć wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji oraz oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartą w kosztorysie realizacji zadania

10. W sytuacji, gdy oferent do realizacji zadania wnosi wkład osobowy w formie pracy członków lub wolontariuszy, wycenę tej pracy należy oprzeć o obowiązujące stawki rynkowe za prace danego rodzaju.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

12. Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – składa każdą ofertę oddzielnie;

13. Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć 1 kopię porozumienia partnerskiego;

14. Poszczególnym podmiotom możne być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu lub wycofać swoją ofertę;

15. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania

16. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej podejmuje Wójt Gminy. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości;

17. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

18. Organizacja, która otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy Przodkowo, będzie zobowiązana do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (tj. plakaty, zaproszenia itp.) oraz w ogłoszeniach medialnych, reklamach, banerach i stronach internetowych logo Gminy Przodkowo oraz informacji, że zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Przodkowo.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Możliwość realizacji zadania przez organizację – posiadana baza lokalowa, zasoby rzeczowe;

2. Zgodność projektu z priorytetami zadania;

3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

4. Wysokość udziału środków publicznych na realizację zadania;

5. Wysokość wkładu własnego oraz współudział innych źródeł finansowania;

6. Planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

7. Innowacyjność proponowanych rozwiązań;

8. Analiza i ocena realizacji

9. Kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;

10. Dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Przodkowo i przewidywana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Dotacje nie będą udzielane na:

a/ przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

b/ podejmowanie działalności gospodarczej;

c/pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów;

d/ budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów i innych środków trwałych;

e/działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

f/ organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów.

Zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21 , 83-304 Przodkowo, adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Przodkowo jest Inspektor Ochrony danych osobowych Pan Tomasz Henzler, kontakt: adres e-mail, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Wymóg podania danych osobowych osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Druki wzoru oferty otrzymać można w Urzędzie Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21 pok. nr 8 lub pobrać ze strony: www.bip.przodkowo.pl w zakładce ogłoszenia lub www.przodkowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe.


PLIKI DO POBRANIA

Nie ulegaj dziś znięchęceniu (Łukasza 12:22-34)

Email Drukuj PDF

Potem, zwracając się do uczniów, Jezus rzekł:

—Nie martwcie się o swoje życie—o to, co będziecie jeść, ani o ciało—w co się ubierzecie. 23 Życie to nie tylko pokarm i ubranie. 24 Spójrzcie na ptaki: Nie sieją ziarna, nie magazynują zapasów, a Bóg żywi je! Przecież wy jesteście ważniejsi od ptaków! 25 Czy ktokolwiek, poprzez zamartwianie się, potrafi przedłużyć swoje życie choćby o jedną chwilę? 26 Jeśli więc nie możecie uczynić tak drobnej rzeczy, to jaki jest sens martwić się o większe sprawy? 27 Uczcie się od polnych kwiatów: Nie pracują i nie troszczą się o swój ubiór. A zapewniam was, że nawet król Salomon, w całym swoim przepychu, nie był tak pięknie ubrany jak one. 28 Jeśli więc Bóg tak wspaniale ubiera polne kwiaty, które dzisiaj kwitną, a jutro więdną i idą na spalenie, to czy tym bardziej nie zatroszczy się o was, nieufni?! 29 Nie martwcie się więc o to, co będziecie jeść i pić. 30 O te sprawy zabiegają poganie. Wasz Ojciec w niebie dobrze wie, że tego potrzebujecie. 31 Zabiegajcie więc o Jego królestwo, a wtedy Bóg zatroszczy się o pozostałe rzeczy. 32 Nie lękajcie się, choć jest was niewielu, bo Ojciec w niebie daje królestwo właśnie wam! 33 Sprzedajcie to, co posiadacie, i rozdajcie potrzebującym! Wtedy wasze portfele staną się niezniszczalne i wasze bogactwa w niebie będą bezpieczne—nikt się nie włamie, aby je ukraść, i nic ich nie zniszczy. 34 Gdzie jest wasz skarb, tam będzie wasze serce.

Możesz powierzyć swoje "co-jeśli" i jeśli-tylko" w ręce Boga, który cię kocha i panuje nad wszystkim. Bóg może sprawić że poczujesz się zdezorientowany. Prawdziwy pokój można odnaleźć w zaufaniu mądrości Tego, który trzyma wszystkie moje "co- jeśli". Twój cel jest wciąż  taki sam: zapewniasz pokój, pokój temu, kto Tobie zaufał. Pokój płynie zatem wyłącznie z zaufania. Kiedy życie wydaje się nie mieć sensu, jest tysiące myśli i pytań ja ufam Temu kto to wszystko kontroluje Jezusowi Chrystusowi.

Poprawiony: poniedziałek, 20 stycznia 2020 15:57

Strona 7 z 49