Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

1J 1,5

Email Drukuj PDF

11 września spotkanie informacyjne w Przodkowie- zapraszamy!

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się we wszystkich gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2020. Podczas spotkań przekażemy najważniejsze informacje na temat:

– możliwości otrzymania dotacji

– planowanego harmonogramu naborów

– zasad przyznania wsparcia

Szczegółowy harmonogram spotkań w poszczególnych gminach znajduje się na załączonym plakacie.


Poprawiony: niedziela, 05 sierpnia 2018 07:05

Konkurs dla organizacji pożytku publicznego na o 2018

Email Drukuj PDF

 

WÓJT GMINY PRZODKOWO

na podstawie zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku, poz. 450 ze zmianami.) oraz uchwały Rady Gminy Przodkowo Nr XXXIII/330/2018 z dnia 19 lipca 2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/264/2017 Rady Gminy Przodkowo z dnia 26 października 2017 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Przodkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018

Ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2018 roku, tj. w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu:

I. „Ochrona i promocja zdrowia”

1. Wsparcie realizacji inwestycji – budowy na terenie powiatu kartuskiego hospicjum stacjonarnego przeznaczonego dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych

Kwota zaplanowana na w/w działania 20.000 zł.

W roku 2017 w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia” przeznaczono kwotę 0 zł..

W roku 2016 w budżecie gminy na realizację zadań w zakresie „Ochrona i promocja zdrowia” przeznaczono kwotę 0zł.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21 do dnia 21.08.2018 r. do godz. 15.30

Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Katarzyna Markowska tel. 58 500 16 22, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin rozpatrzenia ofert nastąpi nie później niż do dnia 31.08.2018 r. Termin realizacji zadań od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.

Zasady przyznawania dotacji:

1. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych orz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2016 r. poz.1300/ .

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.

3. Oferta, a także wszelkie naniesione poprawki pod rygorem nieważności, wymagają podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację – podpis czytelny lub pieczątka osobowa.

4. We wzorze oferty realizacji zadania publicznego rozszerzono wykaz oświadczeń o dane dotyczące numeru rachunku bankowego.

5. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

6. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy w Przodkowie;

8. Nie będą przyjmowane oferty przesłane faxem bądź drogą elektroniczną.

9. Dofinansowanie nie może przekroczyć 99% całkowitych kosztów zadania, co oznacza, że oferent zobligowany jest wnieść minimum 1% wkładu własnego. Jako wkład własny należy rozumieć wszystkie środki finansowe będące w posiadaniu organizacji oraz oszacowaną wartość pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy zawartą w kosztorysie realizacji zadania

10. W sytuacji, gdy oferent do realizacji zadania wnosi wkład osobowy w formie pracy członków lub wolontariuszy, wycenę tej pracy należy oprzeć o obowiązujące stawki rynkowe za prace danego rodzaju.

11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;

12. Organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – składa każdą ofertę oddzielnie;

13. Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć 1 kopię porozumienia partnerskiego;

14. Poszczególnym podmiotom możne być przyznana więcej niż jedna dotacja. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie kosztorysu lub wycofać swoją ofertę;

15. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania

16. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej podejmuje Wójt Gminy. Informacja o przyznaniu dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości;

17. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Możliwość realizacji zadania przez organizację – posiadana baza lokalowa, zasoby rzeczowe;

2. Zgodność projektu z priorytetami zadania;

3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

4. Wysokość udziału środków publicznych na realizację zadania;

5. Wysokość wkładu własnego oraz współudział innych źródeł finansowania;

6. Planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

7. Innowacyjność proponowanych rozwiązań;

8. Analiza i ocena realizacji

9. Kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt;

10. Dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców Gminy Przodkowo i przewidywana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Dotacje nie będą udzielane na:

a/ przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

b/ podejmowanie działalności gospodarczej;

c/pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów;

e/działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

f/ organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z gminą umów.

Druki wzoru oferty otrzymać można w Urzędzie Gminy Przodkowo, ul. Kartuska 21 pok. nr 8 lub pobrać ze strony: www.bip.przodkowo.pl w zakładce ogłoszenia lub www.przodkowo.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

 

zaczerpnięte z przodkowo.pl

Warsztaty wrotkarskie

Email Drukuj PDF

Mamy przyjemność zakomunikować ,że rozpoczęły się wakacyjne warsztaty wrotkarsko/rolkarskie dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek,płeć i umiejętności .Warsztaty są nieodpłatne tak samo jak rolki i kaski ,które można wypożyczyć jeśli ktoś nie posiada .Na zajęciach wykonujemy różne ćwiczenia o różnej skali trudności organizowane są także wyścigi rzędów oraz inne zabawy grupowe . Terminy i miejsca spotkań warsztatowych

Przodkowo ,uliczka przy stadionie – wtorki od godz 15 i piątki od godz 17

Żukowo skatepark przy jeziorku -poniedziałki i czwartki od godz 15,30

Garcz gmina Chmielno ,skatepark wtorek 17.07 ,środa 18.07 czwartek 19.07 od godz 11,00 poniedziałek 30.07 godz 9,00 , wtorek 31.07 godz 11,00

Sierakowice skatepark poniedziałki od 12,00 i środy od godz 16,00 ,sobota 11.08 festyn od godz 15 ,00

Ponadto zapraszamy wszystkich na IV Półmaraton Rolkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielno ,który odbędzie się 15 sierpnia 2018r na trasie Reskowo – Miechucino ul. Łąkowa /tzw mała obwodniczka/ zapisy i Regulamin i dystanse dla dzieci i dorosłych https://elektronicznezapisy.pl/event/2538/clients.html

Warsztaty zostały dofinansowane z Urzędów Gmin Chmielno,Sierakowice ,Przodkowo ,Żukowo .Zawody dofinansowane z Urzędu Gminy Chmielno i Starostwa Powiatu Kartuskiego .Dziękujemy

informacje można uzyskać na Facebooku – Puchar Kaszub w rolkarstwie szybkim lub Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy

Zapraszamy:)

 

info zaczerpnięte z przodkowo.pl

Strona 45 z 49