Sołectwo Czeczewo

Sołectwo Czeczewo

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypie ptaków

Email Drukuj PDF

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;

przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;

po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;

przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;

rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);

należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);

nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;

nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);

jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

 


Nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przodkowo będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2020 r.

Email Drukuj PDF

Nowy regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przodkowo będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2020 r.

 

LINK DO POBRANIA DOKUMENTU

Poprawiony: niedziela, 12 stycznia 2020 14:30

Zmiana częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od 1 kwietnia 2020 r.

Email Drukuj PDF

Częstotliwość pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:

Rodzaj odpadu

Nieruchomości zamieszkałeZmieszane odpady komunalne

20 03 01co 2 tygodnie


Opakowania z papieru i tektury

15 01 01


1 raz na 3 miesiące


Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 06


2 razy w miesiącu


Opakowania ze szkła

15 01 071 raz na 3 miesiąceOdpady ulegające biodegradacji

BIO

20 02 01


co 2 tygodnie


Popiół

20 01 99od października do kwietnia: 1 raz w miesiącu, od maja do września – do pojemnika na odpady zmieszane


Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny


wystawka na terenie Gminy Przodkowo 1 raz w roku  oraz w zależności od potrzeb do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów w Przodkowie


Odpady rozbiórkowe i budowlane

17 01 01


2 razy do roku po 500 kg z nieruchomości przekazywane do Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych w PrzodkowieZużyte opony

16 01 03


8 szt./rok

Poprawiony: niedziela, 12 stycznia 2020 13:59

Dieta. Sport. Zdrowie cz.12 Preferencja otyłości wśród nastolatków

Email Drukuj PDF

Strona 9 z 49