Sołectwo Czeczewo

„Ochotnicza Straż Pożarna w Czeczewie powstała 21.03 1954 r. Jej założycielami byli: dh Jan Delke, dh Antoni Pupacz oraz dh Leon Barzowski. W dniu założenia jednostka liczyła 17 członków.

Prezesami jednostki kolejno byli:

dh Antoni Pupacz 1954-1962

dh Eryk Borak 1962-1981

dh Leon Barzowski 1981-1998 (obecnie honorowy Prezes)

dh Czesław Wilczewski 1998- 2006

dh Kazimierz Dampc 2006 do chwili obecnej

Naczelnikami jednostki byli:

dh Alfons Toporek 1954-1956

dh Stefan Rogalewski 1956-1967

dh Leon Barzowski 1967-1981

dh Franciszek Staroszczyk 1981 do chwili obecnej

W pierwszych latach swej działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Czeczewie posługiwała się sikawką ręczną wypożyczoną z OSP Tokary. Pierwszą motopompę M-200 zakupiono w dniu 21 stycznia 1959 roku. W 1964 r. jednostka dysponowała już motopompą M- 400, a w 1967 motopompą M-800.
Pierwsze pomieszczenia, na sprzęt pożarniczy, udostępniał na swojej posesji p. Leon Barzowski.
Ochotnicza Straż Pożarna w Czeczewie wybudowała w czynie społecznym remizę. Oddano ją do użytku w 1988 roku.
W roku 1990 zakupiono, za pieniądze wypracowane przez jednostkę OSP Czeczewo, pierwszy samochód marki Żuk, który był na wyposażeniu jednostki do lipca 2005 roku. W lipcu 2005 r. jednostka pozyskała samochód Star 200.

W roku 2004 jednostka została wyposażona w: pilarkę spalinową, 8 kompletów bojowo-specjalnych.
Jednostka OSP Czeczewo brała udział w akcjach m.in. gaszenia pożaru wsi Kosowo, zabudowań gospodarczych w Tokarach, w akcji niesienia pomocy powodzianom w Gdańsku i Żukowie ponadto brała udział w usuwaniu wiatrołomów, udzielała pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych,
brała udział w poszukiwaniach zaginionych.

Druhowie z jednostki OSP w Czeczewie prowadzą działalność na rzecz środowiska. Współpracują z kościołem i szkołą przy zabezpieczaniu uroczystości kościelnych (odpusty, Boże Ciało, Wielkanoc) i szkolnych. Jednostka ma swój udział w organizacji pielgrzymki do Sianowa oraz w rozbudowę tego Sanktuarium. Otrzymała od ks. kustosza Waldemara Piepiórki- proboszcza tej parafii, okolicznościowy dyplom i pisemne podziękowanie potwierdzające nasze starania.
Osobne miejsce w historii jednostki znajduje jej udział w 1999 r., razem z bratnimi jednostkami z całego Pomorza, w obsłudze wizyty Papieża Jana Pawła II.

Dnia 04 maja 2003r., odbyła się ceremonia poświęcenia i wprowadzenia figury św. Floriana do kościoła parafialnego w Czeczewie.
W roku 1975 powstały przy jednostce zespoły: wokalno-instrumentalny oraz teatralny. Wtedy też powstała przy jednostce, jedyna w gminie Przodkowo, drużyna kobieca. Kierownikiem zespołów artystycznych był dh Eryk Borak. Organizowały one( do 1981r. ) występy miejscowe i wyjazdowe. Działalność artystyczna OSP w Czeczewie została wznowiona w 1992 r.

W grudniu 2003 roku strażacy z OSP Czeczewo byli bohaterami reportażu radiowego „Druhny i druhowie z Czeczewa”. Reportaż ten uzyskał I nagrodę w VII Ogólnopolskim Konkursie Radiowym p.t. „Strażacy ochotnicy nie tylko gaszą”, zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie.
W 1983 roku przy jednostce powstała młodzieżowa drużyna pożarnicza działająca do dnia dzisiejszego.

Obecnie jednostka OSP w Czeczewie liczy: 49 druhów w tym 17 pań należy do drużyny kobiecej, w jednostce są też 2 drużyny młodzieżowe: źeńska i męska”.

Następnie głos zabrał Andrzej Wyrzykowski- wójt gminy Przodkowo. Powiedział m.in. „ uroczystości 50-lecia,jak podkreślił w homilii ks. Józef Kuchta, a szczególnie te złote, niewielu ludziom dane jest doczekać.
Dlatego Jubileusze mają takie ważne miejsce w historii poszczególnych jednostek i dlatego strażacy gminy Przodkowo obchodzą je bardzo uroczyście. Podczas nich łączą się pokolenia tych, którzy zakładali te jednostki a także ci, którzy obecnie pracują na rzecz ratowania mienia i zdrowia(…).”
Z okazji 50-lecia istnienia jednostki w Czeczewie została ufundowana, przez sponsorów, tablica pamiątkowa. Odsłonięcia tablicy dokonali: wójt A. Wyrzykowski, starosta J. Kwiecień, Leon Barzowski( jeden z założycieli Jednostki),F. Rzeszewicz- przewodniczący RG, sołtys Z. Toporek, Jan Szymański- przedstawiciel Marszałka Woj. Pomorskiego, Przemysław Musiałowicz z Zarządu Woj. Związku OSP RP w Gdańsku. Tablicę poświęcił proboszcz parafii w Czeczewie ks. Józef Kuchta.
Następnie wójt A. Wyrzykowski przekazał na ręce naczelnika dh Franciszka Staroszczyka, kluczyki do samochodu, po zabudowie Star 200, przeznaczonego do zadań ratowniczo-gaśniczych.
Powiedział: „realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki środkom finansowym samorządu gminy Przodkowo oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku. Przekazując zmodernizowany samochód bojowy wyrażam przekonanie, ze przyczyni się do skutecznych działań ratowniczych i umożliwi prowadzenie właściwych działań interwencyjnych w zakresie ratowania zagrożonego życia i zdrowi, ludzi, mienia oraz środowiska. Ponadto przekazuję też agregat prądotwórczy. Kiedy druhowie otrzymali samochód przyjechali nim do mnie, do domu. Zademonstrowali maszt oświetleniowy, który znajduje się w wyposażeniu samochodu. Maszt ten można na miejscu akcji wysunąć i oświetlić miejsce zdarzenia. Żeby to było możliwe chcę Jednostce także przekazać ten agregat prądotwórczy”.
Następnie poproszono proboszcza ks. Józefa Kuchtę o poświecenie samochodu i sprzętu ratowniczego.

I jeszcze raz głos zabrał wójt A. Wyrzykowski: „żeby powstał
obiekt sportowo- rekreacyjny w Czeczewie, oprócz pieniędzy potrzebne było samozaangażowanie i praca społeczna mieszkańców sołectwa. Chciałbym podziękować mieszkańcom sołectwa Czeczewo a w szczególności je złożyć na ręce Kazimierza Dampca, który był dobrym duchem tego przedsięwzięcia”.

Następnie głos zabrał prezes gminny OSP dh Franciszek Rzeszewicz. „Decyzją Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Pomorskiego nadaję:
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa druhom:
Antoniemu Hoppe
Czesławowi Wilczewskiemu

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
Zofii Toporek
Władysławie Kreft
Bronisławie Konkol
Zygmuntowi Dampc
Markowi Kreft

Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa:
Grażynie Hoppe
Jarosławowi Kreft
Grzegorzowi Wilczewskiemu
Medale wręczali: komendant Powiatowy PSP st. bryg. Edmund Kwidziński oraz Komendant Gminny OSP gminy Przodkowo dh Leon Deyk.

Decyzja Prezydium Powiatowego Związku OSP RP w Kartuzach nadaje odznakę Strażak Wzorowy druhom:
Róży Wilczewskiej
Agnieszce Wilczewskiej
Iwonie Weyer
Małgorzacie Hoppe
Beacie Kreft
Teresie Staroszczyk
Michałowi Staroszczyk
Piotrowi Krenc
Krystianowi Bejer
Łukaszowi Wilczewskiemu

Odznakę wręczali: komendant Powiatowy PSP st. bryg. Edmund Kwidziński oraz Komendant Gminny OSP gminy Przodkowo dh Leon Deyk.

Decyzją Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeczewie okolicznościowe medale przyznano:
Wójtowi gminy Przodkowo Andrzejowi Wyrzykowskiemu
Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. Edmund Kwidzińskiemu.

Następnie w przemówieniach do braci strażackiej podkreślano trud włożony w ratowanie życia i mienia, poświęcenie dla pracy społecznej.
Przybyli goście powiedzieli m.in.:
Janina Kwiecień- starosta powiatu kartuskiego: (…) „Moje gratulacje kieruję szczególnie w kierunku pań. Naprawdę niewiele jest takich jednostek OSP gdzie tyle pań znajduje się w straży. To jest fenomen. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że wspieracie druhów w tej działalności”.
mł. bryg. Przemysław Musiałowicz z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Gdańsku: „(…)aby pot, który wylewacie podczas ćwiczeń jak najmniej był wylewany podczas akcji ratowniczo- gaśniczych. Tych akcji obecnie jest coraz więcej. Coraz więcej strażaków ulega wypadkom, dlatego zakup sprzętu nowoczesnego ma posłużyć temu, żeby tych wypadków było jak najmniej a praca przy zdarzeniach była jak najlepsza(…)”.
komendant Powiatowy PSP st. bryg. Edmund Kwidziński: „myślę, że ta jednostka OSP powstała przede wszystkim z potrzeby zabezpieczenia swojego życia i mienia przed różnymi żywiołami. Ale ten obszar działań i zagrożeń, z każdym rokiem, jest coraz większy. Stąd też wyposażenie jednostek straży powinno być stale dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości(…).”

Na zakończenie uroczystości głos zabrał naczelnik OSP Czeczewo dh Franciszek Staroszczyk: „W imieniu strażaków OSP w Czeczewie serdecznie dziękuję za otrzymany dzisiaj samochód i ufundowaną tablicę pamiątkową. Wyrażam podziękowanie wszystkim strażakom, zakładom pracy i instytucjom, które w okresie naszej 50 letniej działalności przyczyniły się do rozwoju naszej jednostki. Dziękuję panu wójtowi Andrzejowi Wyrzykowskiemu, Radzie Gminy Przodkowo, za przekazane środki finansowe umożliwiające przeprowadzenie zabudowy dzisiaj otrzymanego samochodu gaśniczego. Pragnę szczególnie gorąco podziękować władzom Związku OSP RP w Gdańsku, funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku i Komendy Powiatowej w Kartuzach za wieloletnią pomoc i wsparcie naszych poczynań. Pragnę serdecznie podziękować osobom prywatnym, mieszkańcom naszego sołectwa, przedstawicielom zakładów pracy i instytucji, którzy wsparli, w różny sposób, dzisiejszą uroczystość.
Dziękuję ks. proboszczowi Józefowi Kuchcie za odprawienie Mszy św. i poświecenie otrzymanego samochodu i tablicy pamiątkowej.
Zapewniam wszystkich mieszkańców sołectwa Czeczewo, władze samorządowe i pożarnicze, że przekazany dziś samochód przyczyni się do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych oraz zapewni nam bezpieczny dojazd do wszystkich zagrożeń i powrót do strażnicy”.

Jubileuszowa uroczystość zakończyła się obiadem i zabawą dla gości i całej rodziny strażackiej z gminy Przodkowo.


Jerzy Stachurski